Procedura recenzji

Procedura recenzji

Publikacje wydawane przez Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM są recenzowane przez samodzielnych pracowników naukowych pochodzących z innych uczelni niż UAM w Poznaniu. Recenzji podlega każda publikacja.

Autor jest zobowiązany do szczegółowej odpowiedzi na recenzję. Jeśli są uwagi, z którymi się nie zgadza, powinien to wyjaśnić. Komitet naukowy decyduje o:

1) przyjęciu pracy do druku,

2) odmowie przyjęcia do druku wraz z pisemnym uzasadnieniem,

3) skierowaniu pracy do ponownej recenzji.